1. Missie van de Meppeler Sport Club, ’21-’25

De Meppeler Sport Club (hierna MSC) wil een spraakmakende amateurvoetbalclub in Meppel zijn, spelend op het hoogst bereikbare niveau (passend bij de vereniging en zonder individuele vergoedingen), waarbinnen de vrijwilliger van onschatbare waarde is. Een centrale plaats voor de jeugd, een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur en actieve sportbeoefening voor jongens en meisjes, heren en dames en jong en oud, vormen de basis voor de maatschappelijke functie van MSC. MSC vindt presteren erg belangrijk en in combinatie met gezelligheid moet deze positieve prestatiegerichte cultuur ervoor zorgen dat de leden van MSC zich bij de vereniging betrokken voelen.

 

2. Visie van de Meppeler Sport Club

MSC wil de vereniging zijn waar op het hoogst haalbare niveau wordt gevoetbald en waar alle leden naar eigen vermogen optimaal kunnen presteren op een bijpassend niveau. De vereniging is van mening dat dit gerealiseerd gaat worden door een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding die zoveel als mogelijk aansluit bij de hoogste seniorenteams, waardoor de vloeiende doorstroming van jeugd naar senioren is gewaarborgd. Gevolg hiervan is dat de hogere seniorenteams voor een groot gedeelte uit “eigen” jeugd gaan bestaan, wat de herkenbaarheid van en de binding met de vereniging bevordert. En dat in combinatie met gezonde financiële huishouding in een omgeving waarbij een ieder zich houdt aan de vastgestelde waarden, normen en gedragsregels van de vereniging, de maatschappij en het voetbal in het bijzonder. In deze omgeving hoort ook saamhorigheid, want MSC wil ook een vereniging zijn waar haar leden graag samenkomen in haar clubhuis om in een gezellige sfeer de resultaten van het voetbal te bespreken. Hierdoor staat MSC midden in de Meppeler samenleving en wil in die samenleving dan ook een nadrukkelijke maatschappelijke rol vervullen.

In juni 2018 hebben een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport het Nationaal Sportakkoord Sport Verenigt Nederland ondertekend. Behalve het NOC*NSF zijn ook de gemeenten en de rijksoverheid kernpartner in dit akkoord. De gemeente Meppel heeft gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. De aftrap voor het Lokale Meppeler Sport Akkoord is gegeven in juli 2019. MSC streeft ernaar als onderdeel van haar visie waar mogelijk aan te sluiten bij het verwezenlijken van de in het akkoord geformuleerde maatschappelijke doelstellingen.
Met de combinatie van sportieve resultaten, saamhorigheid en vastgestelde gedragsregels wil MSC een grotere mate van betrokkenheid met een groter ledental bewerkstelligen.

Samenwerking

Lopende het seizoen 2020-2021 is een samenwerkingscommissie een mogelijke fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen aan het onderzoeken. Het onderzoek en de mogelijke uitkomsten hiervan kunnen in een later stadium van invloed worden op de toekomst van de vereniging. Tot die tijd zijn deze missie, visie, strategieën en doelstellingen leidend binnen de vereniging.

 

3. Strategie van de Meppeler Sport Club

Bij MSC is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. MSC streeft er wel naar om op een kwalitatief hoog niveau spelers te kunnen opleiden om te kunnen voldoen aan de gestelde missie, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal staan. Ook veiligheid en integriteit staan centraal binnen MSC. Het hebben van een VOG verklaring voor vrijwilligers die met jeugd werken en/of bestuurlijke functies uitoefenen, is dan ook randvoorwaardelijk.

 

3.1 Het zijn van een vereniging

Het lidmaatschap van MSC is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Ieder spelend lid of ouder/verzorger van een jeugdlid verricht – naast het voetballen – voor zover mogelijk minstens één vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid; wie zich inzet als vrijwilliger, zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. De vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging worden uitgevoerd om de betrokkenheid (en onderlinge contacten) te stimuleren. Als vereniging waardeert MSC de inzet van haar vrijwilligers en staat MSC (op gepaste momenten) stil bij het werk dat haar vrijwilligers verzetten. MSC is er voor en door haar leden. Een gezond ledenaantal is essentieel voor haar bestaan. Actieve betrokkenheid van de leden is de pijler waarop onze vereniging draait.

Het zijn van een vereniging Het lidmaatschap van MSC is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Ieder spelend lid of ouder/verzorger van een jeugdlid verricht – naast het voetballen – voor zover mogelijk minstens één vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid; wie zich inzet als vrijwilliger, zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. De vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging worden uitgevoerd om de betrokkenheid (en onderlinge contacten) te stimuleren. Als vereniging waardeert MSC de inzet van haar vrijwilligers en staat MSC (op gepaste momenten) stil bij het werk dat haar vrijwilligers verzetten. MSC is er voor en door haar leden. Een gezond ledenaantal is essentieel voor haar bestaan. Actieve betrokkenheid van de leden is de pijler waarop onze vereniging draait. Prestatievoetbal omvat dan ook selectie van spelers: op basis van onder meer talent, techniek en inzet wordt de samenstelling van een prestatieteam bepaald. Ook het sociaal-emotionele aspect speelt hierbij een rol. Voor prestatieteams worden gekwalificeerde/gediplomeerde trainers ingezet. De jeugdopleiding begint bij de jongste jeugd (de Ukkies) en eindigt als de leden overgaan naar de senioren. Voor meisjes hanteert MSC de regel dat die zolang als het mogelijk is, bij en met de jongens blijven voetballen. Mocht dit niet meer realiseerbaar zijn, dan zal MSC voor deze groep, meidenteams oprichten.

 

3.2 Senioren Prestatief (zaterdag)

Het eerste en tweede elftal hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest en gedrag. Selectie levert de spelers voor het eerste elftal, en het tweede elftal dient zo dicht als mogelijk met kwaliteit achter het eerste elftal te zitten. Ten behoeve van de selectie zal er een gezonde doorstroming van talentvolle jeugdspelers zijn. De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste- en tweede elftal is belangrijk voor de hele vereniging. MSC wil een vereniging zijn die zich op zo hoog mogelijk niveau kan meten met de tegenstanders door middel van technisch verzorgd voetbal. Naast voetbal hebben de spelers en begeleiding van het eerste elftal een centrale rol binnen de vereniging, door onder meer de inzet bij het geven van voetbalclinics, het uitvoeren van taken bij de voetbalacademie en het onder haar hoede nemen van een of meerdere teams als trainer/coach. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen de senioren en jeugd geoptimaliseerd.

 

3.3 Senioren Recreatie (zaterdag en zondag)

De ‘recreatievoetballers’ zijn de nestors van onze actieve voetballers. Plezier en presteren op eigen niveau staat hier centraal. Ze zijn actief betrokken bij en binnen onze vereniging.

 

3.4 Vrouwen

Het vrouwenvoetbal is van oudsher een belangrijke pijler binnen de vereniging. Zo hoog mogelijk presteren in combinatie met een gezellig samenzijn na de trainingen en wedstrijden met uitgangspunten en faciliteiten die gelijk zijn aan het seniorenvoetbal, zowel prestatief als recreatief.

 

3.5 Scheidsrechters

Leden van MSC hebben het recht om veilig, sportief en met plezier te sporten, te spelen en te ontspannen. Dat betekent dat een ieder en elkaar met respect behandelt. MSC wil positief sportief gedrag behouden c.q. bevorderen op en rond de voetbalvelden voor en door alle voetballiefhebbers EN MSC wil wangedrag voorkomen en bestrijden. MSC heeft zich in 2016 ten doel gesteld middels een arbitrage convenant verregaande samenwerking te ontplooien op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van de arbitrage in het regionale voetbal. Een en ander met inachtneming van de normen en waarden die door elke vereniging afzonderlijk zijn vastgesteld. De betrokken verenigingen zijn overeen gekomen samen te werken in de regio en zo op professionele wijze het arbitragebeleid bij alle verenigingen te optimaliseren. Door ondertekening van dit convenant heeft het MSC bestuur zich aan de uitvoering van dit convenant geconformeerd.

 

3.6 Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan MSC niet bestaan, derhalve is de vrijwilliger binnen MSC van onschatbare waarde! MSC stelt de vrijwilliger dan ook centraal binnen de vereniging door middel van trainingen, stages, bijeenkomsten en een jaarlijkse vrijwilligersavond.

 

3.7 Structuur en Omgangsvormen

In de jeugdopleiding als ook binnen de seniorenafdelingen besteedt MSC veel aandacht aan hoe we met elkaar, scheidrechters en met de tegenstanders omgaan. Besef van normen en waarden zijn voor MSC een kernwaarde waar niet aan getornd wordt.
De organisatiestructuur geeft iedereen die bij MSC betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen. Het is voor ieder lid van MSC duidelijk wat de communicatiemiddelen zijn.

 

3.8 Faciliteiten/accommodatie

MSC beschikt over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn dat MSC haar doelstelling qua voetbalprestaties kan halen.
De Sponsor Plaza is op speeldagen toegankelijk voor de dienstdoende vrijwilligers van die dag. Dit voor zowel de thuisspelende trainers/coaches en leiders als van de bezoekende verenigingen, alsmede de scheidsrechters. De aanwezige vrijwilligers zijn aanspreekpunt voor wedstrijdzaken, accommodatie en calamiteiten op- en rond de velden.
Het clubhuis is het “thuishonk” waar onze leden en supporters elkaar ontmoeten in een gezellige ambiance. Het is een plek waar leden en supporters graag zijn.

 

3.9 Kleding/materialen

MSC verzorgt voor haar leden en vrijwilligers passende kleding die past bij de rol van het lid of de vrijwilliger. Van hen wordt verwacht zorgvuldig met de verstrekte kleding om te gaan. Ieder seizoen worden de tenues (shirts en broekjes) in bruikleen per team samengesteld. Nieuwe spelende leden ontvangen eenmalig een trainingspak en kousen van MSC. Vervolgens zijn zij zelf verantwoordelijk voor vervanging hiervan. MSC faciliteert met de lokale leverancier de aanschaf van kleding via een webshop. Ieder team heeft de beschikking over voldoende en kwalitatief goede trainingsmaterialen en voetballen.

 

3.10 Activiteiten

MSC is in de basis gericht op het beoefenen van de voetbalsport. Daarnaast organiseert MSC diverse activiteiten, die gericht zijn op zowel de inhoud van de voetbalsport als het vermaak er om heen. Als voorbeeld: ieder seizoen wordt afgetrapt met een familiedag, waarbij verschillende activiteiten georganiseerd worden. Veel van deze activiteiten worden in samenwerking met de Supportersvereniging georganiseerd.

 

3.11 Sponsoring

Sponsoring is een effectieve marketingstrategie en sportsponsoring is de meest populaire vorm hiervan. Ook MSC maakt hier gebruik van als gaat om het creëren van een emotionele band met de sponsor, om de naamsbekendheid van de sponsor te verhogen, om nieuwe producten van de sponsor te introduceren op de markt en de verkoop te verhogen, om het merk van de sponsor te herpositioneren, om een gunstfactor te scheppen, om de kernwaarden van de sponsor uit te dragen of om de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor te benadrukken. Anderzijds kan MSC niet overleven zonder sponsors. Dus zowel MSC als ook de sponsor hebben baat bij een sponsorovereenkomst.

 

4. Doelstellingen

Het eerste elftal speelt momenteel zaterdag 5e klasse. MSC stelt zich tot doel om met dit elftal in het seizoen 2025-2026 uit te komen in de 2e klasse. Ook moet er een tweede elftal ontstaan die de kweekvijver voor het eerste elftal wordt. Dit gaat MSC proberen te bereiken met voornamelijk ‘eigen jeugd’ en eventueel aangevuld (door “natuurlijke” aantrekkingskracht) met spelers uit de regio. Uitgangspunt is dat dit zonder budgetneutraal gebeurd. De jeugdopleiding zal daarvoor zo ingericht zijn dat het gezonde doorstroming van jeugdspelers aan het eerste en tweede elftal garandeert. De jeugdafdeling stelt zich tot doel om in seizoen 2024-2025 het certificaat “Lokale Jeugdopleiding” binnen het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB te behalen. Het damesvoetbal bestaat in het seizoen 2024-2025 uit – teams en speelt met het eerste team in de 3e klasse.