Ruim vijftig leden kwamen woensdagavond af op de ledenvergadering van MSC-Antaris. Voorzitter Nico Krist opende de vergadering met de voordracht van de op dat moment nog niet aanwezige Joop Hemme als erelid van MSC. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met de voordracht. Na de opening stond Krist stil bij het overlijden van drie zeer bij MSC betrokken personen. Willem en Pieter Koopmans en Ina de Vos. Met een minuut stilte werd het drietal herdacht. Voor penningmeester Jan Jonker was in de najaarsvergadering wederom een prominente rol weggelegd. De schatbewaarder presenteerde het financieel overzicht over het seizoen 2005-2006. Jonker kon een batig saldo melden van ruim vierduizend euro. De kascommissie onder leiding van Ap Westera had de stukken gecontroleerd en verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Westera maakte Jonker nog een compliment voor de wijze waarop hij al meer dan tien jaar de financiën van MSC beheerd.
Na de pauze was er tijd ingeruimd voor een open discussie over de toekomst, in de breedste zin van het woord, van MSC-Antaris. De laatste weken verschijnen er in de media weer volop berichten over plannen die de gemeente Meppel heeft met het gebied Ezinge en het sportpark Ezinge. Daar MSC als bewoner van MSC betrokken is bij de ontwikkelingen, leek dit het bestuur een mooie aanleiding om eens in alle openheid van gedachten te wisselen met de leden. Aan de hand van drie stellingen werd de vergadering opgedeeld in drie groepen die zich allen bogen over de stellingen. De uitkomsten waren zeker interessant en worden door het bestuur meegenomen in de verdere besprekingen met de andere Ezinge-bewoners en de gemeente Meppel.